Η υπερκατασκευή του βοθροφόρου οχήματος τύπου ΕΒ έχει σχεδιαστεί και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις περί ασφάλειας μηχανών ( CE ) και τις αρχές των πλέον πρόσφατων σε ισχύ προτύπων κατά ISO , DIN και EN για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:Αναρρόφηση λυμμάτων , με χρήση αντλίας κενού και αποθήκευση αυτων σε δεξαμενή για μεταφορά και εκκένωση χωρίς ανατροπή της δεξαμενής .