Η υπερκατασκευή του ημιρυμουλκούμενου οχήματος τύπου ΗΡ ( εκδόσεις 40 και 60 ) φέρει σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων , τύπου πρέσας , με αυτόνομη λειτουργία , σχεδιασμένη ειδικά , για τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα .Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις περί ασφάλειας μηχανών ( CE ) και τις αρχές των πλέον πρόσφατων σε ισχύ προτύπων κατά ISO , DIN και EN .Είναι απλή στη λειτουργία της με εφαρμογές όμως της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας , όπως PLC-Controller και φορητό ενσύρματο χειριστήριο .