Η υπερκατασκευή του αποφρακτικού οχήματος τύπου ΑΥ ( εκδόσεις U και Ε ) έχει σχεδιαστεί και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις περί ασφάλειας μηχανών ( CE ) και τις αρχές των πλέον πρόσφατων σε ισχύ προτύπων κατά ISO , DIN και EN για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:Καθαρισμό και απόφραξη σωλήνων και φρεατίων, με χρήση εμβολοφόρας αντλίας νερού υψηλής πίεσης .Αναρρόφηση λάσπης, με χρήση αντλίας κενού και αποθήκευση της λάσπης και του νερού , σε ανεξάρτητες δεξαμενές - έκδοση U ή σε ανεξάρτητα διαμερίσματα ενιαίας δεξαμενής - έκδοση Ε και εκκένωση με ή χωρίς ανατροπή της δεξαμενής.