Η υπερκατασκευή του υδροφόρου οχήματος τύπου ΠΡ έχει σχεδιαστεί και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις περί ασφάλειας μηχανών ( CE ) και τις αρχές των πλέον πρόσφατων σε ισχύ προτύπων κατά ISO , DIN και EN .Από την υδατοδεξαμενή μέσω αντλίας νερού μπορεί να τροφοδοτεί :Δίκτυο διανομής πόσιμου νερού , ακροφύσια κατάβρεξης και/ή πλύσης δρόμων, αυλό κατάβρεξης/πυρόσβεσης , κανόνι πυροσβεστικού τύπου , στην οροφή της και δίκτυο τροφοδοσίας άλλων πυροσβεστικών οχημάτων .