Η υπερκατασκευή του οχήματος συλλογής απορριμμάτων , οπίσθιας φόρτωσης , τύπου Η ( εκδόσεις A και C ) , διαθέτει μηχανισμό συμπίεσης τύπου πρέσας και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις περί ασφάλειας μηχανών ( CE ) και τις αρχές του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1501-1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης ( CEN ) .
Στα πλεονεκτήματά της διακρίνουμε τον έλεγχο με PLC-Controller , τον εξοπλισμό πλύσης κάδων , το σύστημα αυτοκαθαρισμού του σώματος , τη στεγανότητα έναντι των διαρροών , τον ειδικό ανυψωτικό μηχανισμό για απορριμματοκιβώτια ( containers ) και τον επανασχεδιασμό των κυλίνδρων του μηχανισμού συμπίεσης , που πλέον  είναι αντεστραμμένοι και αποδίδουν περισσότερη δύναμη συμπίεσης .