Απορριμματοφόρο Τύπου Πρέσας
 Δορυφορικό
 Ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο
 Όχημα πλύσης κάδων απορριμμάτων
 Αποφρακτικό όχημα
 Υδροφόρο όχημα
 Πυροσβεστικό
 Εκκένωσης βόθρων
 Καλαθοφόρο όχημα