Η υπερκατασκευή του δορυφορικού οχήματος συλλογής απορριμμάτων , οπίσθιας φόρτωσης , τύπου ΗS διαθέτει μηχανισμό συμπίεσης τύπου πρέσας και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις περί ασφάλειας μηχανών ( CE ) και τις αρχές του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1501-1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης ( CEN ) .Xρησιμοποιεί PLC-Controller και δέχεται ανυψωτικό μηχανισμό για κάδους χωρητικότητας 80 εως 1300 λτρ ενώ μεταφορτώνει τα απορρίμματα χωρίς ανατροπή του σώματος .